Misja i cele

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego i realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie:

 1. Stołówki bezpłatnego żywienia – przez 6 dni w tygodniu wydawane są dwudaniowe obiady dla ok. 500 osób (w tym ok. 200 dzieci i młodzieży uczącej się) oraz pieczywo i inne artykuły spozywcze,
 2. Resocjalizacji w ramach Hostelu mężczyzn wychodzących z alkoholizmu, po odbytych wyrokach karnych, długoletnio bezrobotnych,
 3. Świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 4. Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,
 5. Magazynu pomocy rzeczowej,
 6. Organizowanie społeczności lokalnej w dzielnicy Stare Miasto

Typ podmiotu

 • organizacja działająca na rzecz osób bezrobotnych
 • organizacja pozarządowa
 • organizacja pożytku publicznego
 • organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku w 2015 roku
 • organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób bezdomnych
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób uzależnionych
 • organizacja/instytucja uprawniona do otrzymywania nawiązek

Współpraca Fundacji z innymi organizacjami pozarządowymi
I. Od września 1999 roku Fundacja została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Bank Żywności w Częstochowie, którego misją przewodnią jest przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział wśród potrzebujących za pośrednictwem organizacji pozarządowych.
Od 2004 roku Fundacja bierze udział w realizacji programu unijnego, którego celem jest
wyrównywanie poziomów bytu socjalnego społeczeństw krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Trzy razy w roku wolontariusze Fundacji brali udział w zbiórkach żywności na rzecz najuboższych, organizowanych w sklepach i supermarketach na terenie miasta Częstochowy.
II. Od sierpnia 2002 roku Fundacja jest członkiem Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych KaFOS w Katowicach.
Jako organizacja członkowska Fundacja brała udział w organizowanych licznych szkoleniach i konsultacjach, których celem było podnoszenie jakości świadczonych usług oraz pomoc organizacjom w lepszym i skuteczniejszym działaniu.
Zakres tematyczny szkoleń, z których skorzystali wolontariusze Fundacji, dotyczył prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej, znajomości i przestrzegania przepisów prawa przez organizacje pożytku publicznego, pisania projektów o dotacje, profesjonalizacji działań sektora pozarządowego, zarządzania jakością.
Konsultacje dotyczyły praktycznego wypełniania wniosków dotacyjnych oraz sposobu rozliczania dotacji.
III. Od września 2005 roku Fundacja została włączona w poczet organizacji członkowskich
Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „ Agape ”. Współpraca przynosi istotne korzyści dla współistnienia organizacji działających w zakresie pomocy społecznej.
IV. Od września 2009 roku Fundacja jest członkiem Narodowego Forum Doradztwa Kariery(NFDK).
Od samego początku bierzemy aktywny udział w pracach Stowarzyszenia, które realizuje program całożyciowego rozwoju kariery oraz tworzy platformę integracji doradców zawodowych.
W czasie wyborów do władz regionalnych województwa śląskiego NFDK Elżbieta Ferenc przyjęła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej władz regionalnych.
V. Od grudnia 2009 roku Fundacja jest członkiem “Porozumienia z logo EFS” , którego celem jest połączenie potencjału organizacji pozarządowych województwa śląskiego w działaniach na rzecz realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wspierania efektywnego wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Idea porozumienia wypracowana została przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji
Pozarządowych „MOST” w Katowicach.

VI. W dniu 20 września 2012 roku Fundacja została przyjęta na członka Stowarzyszenia
Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi
Częstochowskiej.

Fundacja realizuje swoje cele dzięki ofiarności rzeczowej i finansowej ludzi otwartych serc.

Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan go ocali. Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi… (Ps. 41; 2-3)

 

Główne pola działania Fundacji:

 • Działania wspomagające rodziny (osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny niewydolne wychowawczo,rodziny znajdujace się w trudnej sytuacji materialnej)
 • Pomoc osobom skrajnie ubogim i bezdomnym
 • Pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim, profilaktyka uzależnień, w tym prowadzenie Hostelu
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym
 • Zorganizowana dystrybucja odzieży i żywności unijnej(program PEAD)
 • Inne działania w zakresie usług socjalnych i pomocy społecznej

Cele określone są w poniższych paragrafach Statutu Fundacji:

§6.

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, osobom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem.

§7.

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

 • organizację stołówek i jadłodajni dla ludzi w trudnej sytuacji materialnej,
 • organizację domów dla bezdomnych i potrzebujących pomocy, domów spokojnej starości, domów opieki itp.,
 • organizację świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 • prowadzenie ośrodków odwykowych dla narkomanów i alkoholików,
 • organizację i rozdział pomocy materialnej wśród ubogich i potrzebujących,takiej jak: odzież, przedmioty powszechnego użytku, leki oraz żywność,
 • organizowanie i finansowanie kolonii, obozów, wczasów oraz innych form wypoczynku i rekreacji dla dorosłych i dzieci,
 • organizowanie pomocy w zakresie podstawowej opieki medycznej,
 • prowadzenie resocjalizacji ofiar patologii społecznej, takich jak alkoholicy, narkomani, przestępcy odbywający kary pozbawienia wolności,
 • krzewienie etyki chrześcijańskiej na bazie działalności wydawniczej, organizacja spotkań publicznych, konferencji, szkoleń itp.,
 • prowadzenie małżeńskiego i rodzinnego poradnictwa chrześcijańskiego,
 • poszukiwanie miejsc pracy dla: powracających z ośrodków terapeutycznych alkoholików, narkomanów oraz byłych więźniów, kobiet samotnie wychowujących dzieci, wdów, inwalidów, innych osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej, socjalnej i ze względu na wyznanie religijne,
 • organizowanie pomocy ofiarom wypadków drogowych i katastrof.