Projekt „Stare Miasto – Nowe Życie”

 

Projekt pn. „Stare Miasto – Nowe Życie”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od dnia 2 stycznia 2018 roku trwa realizacja projektu „Stare Miasto-Nowe Życie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny.

Projekt powierzony został do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w formie zadania publicznego Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. Termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2020 roku.

Celem zadania publicznego jest zwiększenie integracji oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, z założeniem:

  • reintegracji społecznej, polegającej na odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
  • reintegracji zawodowej, polegającej na odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do 300 osób z terenu dzielnicy Stare Miasto. Podejmowane działania będą mieć charakter prewencyjny i przyczynią się do zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Uczestnicy/czki Projektu będą mogli/ły liczyć na indywidualne podejście oraz opracowanie odpowiedniej dla nich ścieżki wsparcia.

Oferowane wsparcie odbywać się będzie w ramach:

  • Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
  • Klubu Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia dla osób z dzielnicy Stare Miasto
  • Organizowania Społeczności Lokalnej dla dzielnicy Stare Miasto

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK) jest placówką pomocy doraźnej, która udziela wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmagającym się z problemami i szukającym pomocy w ich rozwiązywaniu. Pomoc udzielana jest w postaci bezpłatnych konsultacji i porad, w tym udzielania informacji o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej, odpowiedniej do indywidualnej sytuacji Uczestnika/czki Projektu. W ramach PIK od poniedziałku do piątku działa również punkt zbierania i wydawania odzieży, rzeczy oraz sprzętu domowego użytku. Pracę podwórkową skierowaną do najmłodszych mieszkańców dzielnicy Stare Miasto realizuje 2-osobowy zespół streetworkerów (pedagogów ulicy), którzy docierają do dzieci i młodzieży spędzających większość czasu na podwórkach, często bez opieki dorosłych, w sposób niekontrolowany. Ich zadaniem jest bieżące diagnozowanie sytuacji dzieci w środowisku lokalnym, wspólne organizowanie czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy, edukowanie i motywowanie, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, jak również podejmowanie współpracy z rodziną i jej otoczeniem w celu wspierania procesu wychowania.

Klub aktywizacji zawodowej i wsparcia (KAZiW) dla osób z dzielnicy Stare Miasto to miejsce, w którym podejmowane są działania mające na celu stworzenie warunków do reintegracji społecznej i zawodowej. Pomoc świadczą specjaliści tacy jak: terapeuta ds. uzależnień, trener umiejętności społecznych, doradca zawodowy oraz specjalista ds. budżetowania i zarządzania finansami. Dzięki współpracy z Klubem Abstynenta osoby deklarujące problem uzależnienia lub nadużywania alkoholu oraz ich najbliżsi, otrzymają profesjonalne wsparcie w wychodzeniu z nałogu, wytrwaniu w abstynencji, podjęciu próby odbudowy zerwanych więzi i kontaktów oraz nauczą się alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w organizowanych w ramach Klubu zajęciach. Ponadto w ramach KAZiW wzmocnione zostanie wsparcie w formie świetlicy dla dzieci i młodzieży, poprzez utworzenie dodatkowych 50 miejsc, z przeznaczeniem również dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 roku życia). Zajęcia świetlicowe mają charakter wychowawczy, edukacyjny, terapeutyczny oraz opiekuńczy. Ich celem jest podnoszenie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży i poprawy ich samooceny, przełamywanie nieśmiałości, poprawa wyników w nauce, kształtowanie pozytywnych nawyków życia społecznego, umiejętności organizacji czasu wolnego, współpracy, zdrowej rywalizacji oraz rozwój potencjału twórczego. W czasie zajęć dzieciom i młodzieży zapewniony będzie posiłek. W ramach działań KAZiW rodzice i opiekunowie będą mogli korzystać z bezpłatnych porad i konsultacji oraz pomocy specjalistycznej oferowanej w ramach projektu.

Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) dla dzielnicy Stare Miasto obejmować będzie budowanie potencjału społeczności, wspieranie postaw obywatelskich, pobudzenie lokalnej społeczności do nawiązania i budowania relacji społecznych, zachęcenie do aktywnej integracji przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia ze strony organów publicznych, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu. Mieszkańcom biorącym udział w działaniach OSL oferowane będzie:

  • wsparcie moderatora, który poprzez lokalne spotkania grupowe będzie rozpoznawał potrzeby tej społeczności;
  • wsparcie animatora OSL ukierunkowane na pomoc w planowaniu i realizacji oddolnych inicjatyw sąsiedzkich przy wykorzystaniu zasobów środowiskowych, instytucjonalnych, rzeczowych i ludzkich;
  • wsparcie trenerów warsztatów społeczno-obywatelskich, oferujących atrakcyjne, aktywne formy integracji lokalnej;
  • wsparcie mediatora sporów sąsiedzkich, którego zadaniem jest prowadzenie bezstronnego dialogu, zmierzającego do zażegnania sytuacji konfliktowej u osób i grup, które wykazują potrzebę rozwiązania nieporozumień i konfliktów oraz poprawy wzajemnych relacji;
  • wsparcie Mobilnego Punktu Usług Społecznych, który ułatwi dostęp do indywidualnego wsparcia doradczego i konsultacyjnego specjalistów z różnych dziedzin, tym osobom, które z różnych względów nie mają możliwości przemieszczania się w inne części miasta, tj. np. osobom starszym, niepełnosprawnym, niezamożnym, z rodzin wielodzietnych itp.

Więcej informacji o projekcie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajdziesz tutaj

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 34

tel. (34) 365 39 46, (34) 365 38 30

www.adullam.pl/!!!babel e-mail: biuro@adullam.pl

KRS 0000067093

Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa