Stołówka charytatywna

Stołówka charytatywna stanowi podstawowe działanie Fundacji od czasu jej powołania. „Celem działalności Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem”. Cel ten zapisany w Statucie Fundacji realizujemy min. poprzez prowadzenie stołówki charytatywnej. W stołówce charytatywnej przygotowywanych i wydawanych jest dziennie około 550 dwudaniowych obiadów wraz z pieczywem dla osób i rodzin (w tym dzieci) będących w trudnej sytuacji socjalnej, ubogich, niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, długotrwale chorych, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, itp. Osoby korzystające ze stołówki mogą zjeść obiad na miejscu przy stolikach lub zabrać z sobą w pojemnikach. Dodatkowo wśród zgłaszających się po pomoc rozdzielany jest chleb, słodkie wypieki i inne artykuły spożywcze otrzymywane od prywatnych darczyńców. Stołówka czynna jest przez 6 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni świątecznych i niedziel). W niedzielę i święta obiady przygotowywane są dla mieszkańców Schroniska „Adullam” przy ul. Krakowskiej 34 i Legionów 50A. Zimą w czasie niskich temperatur posiłki przygotowywane są również dla osób korzystających z Ogrzewalni Miejskiej oraz osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych (np. pustostany, ogródki działkowe, parki itp.) gdzie posiłki dowożone są przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie przez Straż Miejską – zwłaszcza w nocy.

Od 2012 roku Fundacja wydaje również posiłki osobom, będącym klientami pomocy społecznej w ramach realizowanego przez gminę wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zwanej dalej ustawą. Program ten jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,

  • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

  • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Decyzja o realizacji ww. programu została podjęta Uchwałami Rady Ministrów na poszczególne lata: Uchwałą nr 131 z dnia 26 lipca 2011 r. na rok 2012, Uchwała nr 116 z 2 lipca 2012 r. na rok 2013, Uchwałą Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r., na lata 2014–2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024 i z 2014 r. poz. 671). Gmina może powierzać zadania własne organizacjom pozarządowym np. w trybie zamówień publicznych podpisując z nią umowę na jego realizację. Fundacja podpisała umowę z Gminą Miasto Częstochowa w imieniu i na rzecz, której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Umowa ta obejmuje świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu posiłków w formie obiadów od poniedziałku do soboty, a na niedzielę i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy suchego prowiantu podopiecznym MOPS na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
Od lutego 2016 roku Fundacja realizuje również usługę dowożenia posiłków do osób z niepełnosprawnością (podopiecznych MOPS) na podstawie podpisanej umowy w ramach ww. programu na wykonanie usługi w postaci przygotowania i dowożenia przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) jednodaniowych gorących posiłków a na niedzielę i dni świąteczne posiłków w formie suchego prowiantu, dla 40 osób dziennie z terenu Gminy Miasta Częstochowa. Osoby te to klienci pomocy społecznej, osoby chore, w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością itp.

Dość dużą grupę, korzystających z posiłku na stołówce charytatywnej Fundacji, osób (około 50 dziennie) stanowią osoby nieujęte w prowadzonej przez nas ewidencji wydanych posiłków. Na ogół są to osoby bezdomne, ale zdarzają się również rodziny z dziećmi, dla których otrzymany w stołówce posiłek stanowi najważniejsze danie w ciągu całego dnia.

Po zaspokojeniu podstawowej potrzeby, jaką jest jedzenie kolejnym ważnym zadaniem jest zdiagnozowanie przyczyn trudnej sytuacji materialnej i życiowej osób korzystających z naszych usług i ustalenie kolejności działań zmierzających do wyprowadzenia jednostki bądź rodziny z zaistniałej sytuacji.

W procesie przygotowywania posiłków uczestniczą pracownicy fundacji, osoby zatrudnione w ramach klauzuli społecznej, realizujące Indywidualne Programy Zatrudniania Socjalnego w ramach Centrów Integracji Społecznej oraz wolontariusze, w tym osoby z bezdomności realizujące program ergoterapii (terapii poprzez pracę).

Kontakt:

Stołówka charytatywna

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46, 728 523 417