Świetlica „Życie poza szkołą”

Świetlica „Życie poza szkołą” towarzyszy Fundacji od początku jej istnienia. Podstawowym celem prowadzenia świetlicy jest wszechstronne wsparcie rodziny poprzez objęcie dzieci i młodzieży opieką oraz działaniami wychowawczymi, w tym przeciwdziałanie patologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień. Program zajęć stawia na kreatywność, przy ogólnym założeniu wymiaru edukacyjnego zajęć. W świetlicy realizowane są następujące programy terapeutyczne:

  • Program „Wolni od uzależnień” – to program działań profilaktyki uzależnień w tym od środków psychoaktywnych, który jest realizowany w formie pogadanek, spotkań i zajęć warsztatowych (w tym teatralnych).
  • Program „Zdrowo i wesoło” obejmuje prowadzenie w systemie ciągłych zajęć między innymi naukę: właściwej organizacji wolnego czasu (gry i zabawy), prowadzenie zajęć sportowo-ruchowych mających na celu podniesienie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży, zmianę nawyków żywieniowych (zajęcia kulinarne), poznawanie miasta i regionu, zajęcia teatralno-taneczne, itp.
  • Program „Jestem ręką, która pomaga” przeznaczony dla młodzieży w przedziale wiekowym 13 –18 lat, który kładzie nacisk na propagowanie idei wolontariatu.
  • Program uczący integracji środowiskowej i aktywizacji społecznej pod tytułem „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”, który łączy środowiska rodzinne ucząc zasad integracji środowiskowej z dziećmi w tym z niepełnosprawnością, pieczy zastępczej itp. oraz członkami rodzin – osobami dorosłymi.
  • Program komputerowy, w tym program profilaktyczny „Bezpieczny Internet”, który ma na celu uświadomienie dzieciom/młodzieży, rodzicom zagrożeń wynikających z jego użytkowania oraz przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. W trakcie zajęć komputerowych dzieci/młodzież pogłębiają swą wiedzę z obsługi programów komputerowych, a także korzystają z Internetu, jako źródła wiedzy i rozrywki.
  • Program „Jestem odpowiedzialnym rodzicem” ma za zadanie pomóc i wesprzeć rodziców i opiekunów dzieci w procesie wychowania oraz wesprzeć pozycję dziecka w rodzinie między innymi poprzez naukę komunikacji z dziećmi.
  • Program zajęć wyrównawczych ma on celu pomoc dzieciom/młodzieży mającym trudności w nauce – wyrównywanie braków edukacyjnych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz stworzenie możliwości rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości.
Dzieci i młodzież w ramach działań świetlicy mają również zapewniony jeden posiłek dziennie oraz w miarę posiadanych środków odzież dostosowaną do pory roku oraz uzupełniane wyposażenie szkolne.
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 14.00 – 18.00, a w czasie wakacji oraz ferii zimowych zajęcia odbywają się od godz. 9.00 do 13.00 i kończą obiadem w stołówce charytatywnej Fundacji.

Kontakt:

Świetlica Środowiskowa „Życie poza szkołą”

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46, 728373980