Program „Wolni – aktywni”

Program działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej pt. „Wolni – aktywni”, realizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa, rozpoczął swoje działanie od 21 lutego 2017 roku. W trwającym rok zadaniu, działania nastawione były na prowadzenie pracy socjalnej i programu profilaktyki alkoholowej wśród osób bezdomnych i zagrożonych uzależnieniem. Działania polegały na prowadzeniu przez specjalistę-pedagoga indywidualnych rozmów oraz spotkań grupowych z osobami uzależnionymi, które miały na celu zidentyfikowanie potrzeb, zachęcenie i zmotywowanie do pojęcia decyzji o ograniczeniu spożywania alkoholu, podjęciu leczenia odwykowego, włączeniu się do działań klubów abstynenta na terenie miasta Częstochowy, w tym Klubu Abstynenta „Droga do wolności”, zaangażowania się w pracę wolontarystyczną, podjęcia pracy w ramach programu Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub innej formy zatrudnienia socjalnego. Specjalista-pedagog podejmował również współpracę z innymi jednostkami pomocowymi, których działania mogą przyczynić się do wsparcia osoby z problemem alkoholowym lub takim problemem zagrożonej.

Kontynuacja programu pod tą samą nazwą realizowana jest od 1 stycznia 2018 r. w formie zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa. Celem programu jest prowadzenie pracy socjalnej i programu profilaktyki alkoholowej wśród osób bezdomnych.
Podejmowane działania polegają na prowadzeniu przez specjalistę – pedagoga indywidualnych rozmów i spotkań grupowych mających na celu zachęcanie i motywowanie do pojęcia decyzji o ograniczeniu spożywania alkoholu, podjęciu leczenia, włączenia się do działań klubów abstynenta, aktywizacji społecznej i zawodowej, itp. Oferowana pomoc każdorazowo poprzedzana jest diagnozą sytuacji osoby bezdomnej uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i uwzględnia jej indywidualne potrzeby oraz odnosiła się do trzech podstawowych elementów – prewencji, interwencji i reintegracji społecznej. W celu jak najskuteczniejszej pomocy ww. osobom zmierzającej do hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawiska uzależnienia i jego skutków w tej grupie społecznej, a także eliminowania zagrożeń społecznych i zdrowotnych związanych z nałogami, pedagog współpracuje z Kierownikiem Klubu Abstynenta „Droga do wolności”, terapeutą uzależnień, opiekunami w placówkach, doradcą ds. społecznych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, asystentem osoby bezdomnej, pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ramach niniejszego zadania oraz pracownikami socjalnymi. Pracownik socjalny w razie potrzeby pomaga w odtworzeniu utraconych dokumentów, np. dowodu osobistego czy dokumentacji emerytalno-rentowej, w podjęciu działań zmierzających do umorzenia zaległości alimentacyjnych oraz kompletowaniu dokumentacji lekarskiej i ubiegania się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Praca asystenta osoby bezdomnej opiera się na ścisłej współpracy z pedagogiem i pracownikiem socjalnym. W razie potrzeby asystent towarzyszy np. w drodze do specjalisty (np. lekarza), w załatwianiu spraw w urzędach, rejestracji w przychodni. Zadanie realizowane jest do 31 grudnia 2018 r.

Program działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem pt. „Wolni – aktywni” realizowany był także w 2019 roku (od 01.03.2019 r. do 31.12.1019 r.). Jego celem było prowadzenie pracy pracy socjalnej i programu profilaktyki alkoholowej wśród osób bezdomnych, edukacji w zakresie problematyki uzależnień i przemocy oraz promowania postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie i podejmowane decyzje. Działania obejmują edukację w zakresie problematyki uzależnień i przemocy oraz promowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie i podejmowane decyzje. W pracy z osobami bezdomnymi uzależnionymi bardzo ważne jest motywowanie ww. osób do zmiany i podjęcia leczenia (zarówno podjęcia terapii odwykowej, jak i leczenia schorzeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu) oraz zapewnienie pozytywnego wsparcia na etapie podejmowania decyzji o leczeniu, zmianie dotychczasowego stylu bycia i wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Włączanie się w różnorodne formy aktywności fizycznej i społecznej przyczyniają się do zmiany postrzegania samych siebie i chęci do dalszego rozwijania się, dają możliwość zrealizowania potrzeby przynależności, aktywności, podniesienia samooceny poprzez osiąganie sukcesów. Osoby uczestniczące w zadaniu podejmują aktywność m.in. w ramach zajęć Klubu abstynenta „Droga do wolności”, oraz pracy wolontarystycznej na rzecz drugiego człowieka i swojego otoczenia.

Program działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej pt. „Wolni – aktywni” realizowany jest w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa.