Program „Wolni – aktywni”

Program działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej pt. „Wolni – aktywni”, realizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa, rozpoczął swoje działanie od 21 lutego 2017 roku. W trwającym rok zadaniu, działania nastawione były na prowadzenie pracy socjalnej i programu profilaktyki alkoholowej wśród osób bezdomnych i zagrożonych uzależnieniem. Działania polegały na prowadzeniu przez specjalistę-pedagoga indywidualnych rozmów oraz spotkań grupowych z osobami uzależnionymi, które miały na celu zidentyfikowanie potrzeb, zachęcenie i zmotywowanie do pojęcia decyzji o ograniczeniu spożywania alkoholu, podjęciu leczenia odwykowego, włączeniu się do działań klubów abstynenta na terenie miasta Częstochowy, w tym Klubu Abstynenta „Droga do wolności”, zaangażowania się w pracę wolontarystyczną, podjęcia pracy w ramach programu Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub innej formy zatrudnienia socjalnego. Specjalista-pedagog podejmował również współpracę z innymi jednostkami pomocowymi, których działania mogą przyczynić się do wsparcia osoby z problemem alkoholowym lub takim problemem zagrożonej.

Kontynuacja programu pod tą samą nazwą realizowana jest od 1 stycznia 2018 r. w formie zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Częstochowa. Celem programu jest prowadzenie pracy socjalnej i programu profilaktyki alkoholowej wśród osób bezdomnych.
Podejmowane działania polegają na prowadzeniu przez specjalistę – pedagoga indywidualnych rozmów i spotkań grupowych mających na celu zachęcanie i motywowanie do pojęcia decyzji o ograniczeniu spożywania alkoholu, podjęciu leczenia, włączenia się do działań klubów abstynenta, aktywizacji społecznej i zawodowej, itp. Oferowana pomoc każdorazowo poprzedzana jest diagnozą sytuacji osoby bezdomnej uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i uwzględnia jej indywidualne potrzeby oraz odnosiła się do trzech podstawowych elementów – prewencji, interwencji i reintegracji społecznej. W celu jak najskuteczniejszej pomocy ww. osobom zmierzającej do hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawiska uzależnienia i jego skutków w tej grupie społecznej, a także eliminowania zagrożeń społecznych i zdrowotnych związanych z nałogami, pedagog współpracuje z Kierownikiem Klubu Abstynenta „Droga do wolności”, terapeutą uzależnień, opiekunami w placówkach, doradcą ds. społecznych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, asystentem osoby bezdomnej, pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ramach niniejszego zadania oraz pracownikami socjalnymi. Pracownik socjalny w razie potrzeby pomaga w odtworzeniu utraconych dokumentów, np. dowodu osobistego czy dokumentacji emerytalno-rentowej, w podjęciu działań zmierzających do umorzenia zaległości alimentacyjnych oraz kompletowaniu dokumentacji lekarskiej i ubiegania się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Praca asystenta osoby bezdomnej opiera się na ścisłej współpracy z pedagogiem i pracownikiem socjalnym. W razie potrzeby asystent towarzyszy np. w drodze do specjalisty (np. lekarza), w załatwianiu spraw w urzędach, rejestracji w przychodni. Zadanie realizowane jest do 31 grudnia 2018 r.