Punkt interwencyjny i edukacyjny

Punkt interwencyjny i edukacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Zadanie publiczne pn. „Punkt interwencyjny i edukacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin” realizowane jest w okresie od 2 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Stanowi kontynuację działań związanych z profilaktyką uzależnień, mającą na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym poprzez zwiększenie w społeczności lokalnej wiedzy na tematy związane z występowaniem negatywnych zjawisk, m. in. uzależnień i przemocy, przeciwdziałania patologiom uzależnień oraz odpowiedzialną sprzedażą alkoholu.

Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie i przeprowadzanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym, w tym porady terapeutyczne, rozmowy, spotkania, itp.

W ramach niniejszego zadania publicznego odbywają się m.in. spotkania konsultacyjne z terapeutą uzależnień/psychologiem, pracownikiem socjalnym.

Ze wsparcia mogą korzystać osoby znajdujące się w grupie ryzyka uzależnień, doświadczające przemocy, rodziny z problemem uzależnień z terenu Częstochowy, w tym z dzielnicy Stare Miasto (rejonu, w którym występuje kumulacja problemów społecznych na skalę niespotykaną w innych częściach miasta).

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Gminy Miasto Częstochowa i zlecone zostało do realizacji w trybie konkursowym.