Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „ ADULLAM ”
Aktem notarialnym z dnia 6. 09. 1993 r. oraz z dnia 27. 10. 1993 r. i z dnia 5. 04. 2000r.
sporządzonym przez notariusza Marię Winiarską w jej Kancelarii Notarialnej
w Częstochowie ustanowiłam Fundację pod nazwą FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA
„ ADULLAM ” której zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia1984r. o fundacjach
nadaję statut w brzmieniu następującym :
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja Chrześcijańska „ ADULLAM ” , zwana dalej „ Fundacją ” , działa na podstawie
ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa, a obszarem jej działania – terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju,
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 3.
Fundacja ma osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym
dla Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 4.
Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej wstępować, po wniesieniu wkładu materialnego,
osoby fizyczne i prawne z kraju i z zagranicy.
§ 5.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie jak również może połączyć się z inną fundacją
o zbliżonych celach.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 6.
Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, środowiskom
upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem.

§ 7.
Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:
– organizację stołówek i jadłodajni dla ludzi w trudnej sytuacji materialnej,
– organizację pensjonatów dla bezdomnych i potrzebujących pomocy, domów spokojnej
starości, domów opieki itp.,
– organizację przedszkoli dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
i rodzinnej,
– prowadzenie ośrodków odwykowych dla narkomanów i alkoholików,
– organizację i rozdział pomocy materialnej, takiej jak: odzież, przedmioty powszechnego
użytku, leki oraz żywność wśród ubogich i potrzebujących,
– organizowanie i finansowanie kolonii, obozów, wczasów oraz innych form wypoczynku
i rekreacji dla dorosłych i dzieci,
– organizowanie pomocy w zakresie podstawowej opieki medycznej,
– prowadzenie resocjalizacji ofiar patologii społecznej, takich jak alkoholicy, narkomani,
przestępcy odbywający kary więzienia,
– krzewienie etyki chrześcijańskiej,
– prowadzenie rodzinnego poradnictwa chrześcijańskiego,
– wykonywanie zadań ze sfery publicznej, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. O Działalności Pożytku Publicznego I O Wolontariacie,
– organizowanie pomocy ofiarom wypadków drogowych.
§ 8.
ust. 1 Przedmiotem działalności Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności jest:
a) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Podklasa ta obejmuje
przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to
czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im
dostarczane.
b) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna. Podklasa ta obejmuje katering
przemysłowy tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z
klientem umowę, przez określony czas. Podklasa ta obejmuje także określone umową usługi
gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych. Żywność zazwyczaj
przygotowywana jest w jednostkach centralnych.
c) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych. Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę
osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym.
d) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem. Podklasa ta obejmuje pomoc
społeczną zapewniającą całodobową opiekę dzieciom oraz osobom o ograniczonej zdolności
radzenia sobie samemu, w której opieka medyczna, edukacja i działalność rehabilitacyjna
odgrywają rolę marginesową, realizowaną w takich placówkach, jak: domy dla bezdomnych,
domy dla samotnych matek z dziećmi, ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub
osobistymi, ogniska wychowawcze.
e) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi obejmująca pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi,
włączając dzieci niepełnosprawne.
f) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk, pomoc specjalną i pozostałą pomoc
społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi,
realizowaną przez organizacje niosące pomoc ofiarom katastrof, organizacje o zasięgu

ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, działalność prewencyjną przeciwko
przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju, konsultacje i doradztwo związane z
planowaniem budżetów domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych,
poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów, działalność społeczną lokalną
i sąsiedzką, działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof,
uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych schronisk
dla tych osób, działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, w
działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,
placówki dzienne dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy, działalność
charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w
ramach pomocy społecznej.
ust. 2. Działalność Fundacji prowadzona jest nieodpłatnie za wyjątkiem punktów: a, b, c, i d ust. 1
niniejszego paragrafu, która może być prowadzona odpłatnie.
ust. 3. Fundacja działa również w zakresie:
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
– działalności charytatywnej,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
– porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą,
– promocji i organizacji wolontariatu.
§ 9.
ust. 1 Fundacja w celu osiągnięcia wyżej opisanych zamierzeń prowadzić będzie działalność:
– programową,
– popularyzatorską, kulturalną i oświatową, wystawienniczą, i opiekuńczą, a także
dokumentacyjną.
ust. 2 Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 10.
Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski w kwocie 20.000.000,-zł ( dwadzieścia milionów złotych ).
2. Środki finansowe pochodzące ze spadków, zapisów lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy
ruchomych albo praw majątkowych.

§ 11.
1. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów
Fundacji, służy on także – z zastrzeżeniem ust. 2 – na pokrycie kosztów jej utrzymania.
2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1, chyba,
że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają one być zużyte.
§ 12.
Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
§ 13.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,
§ 14.
1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą
zobowiązania pieniężne lub zmiany majątku Fundacji wymagają – dla swojej ważności –
podpisania przez Prezesa Zarządu.
2. Zbycie trwałych składników majątku Fundacji może nastąpić tylko za zgodą Rady Fundacji.
§ 15.
W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe składniki tego
majątku mają być przekazane na rzecz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, z przeznaczeniem na
cele którym Fundacja służyła.
WŁADZE FUNDACJI I ORGANIZACJA ICH PRACY
§ 16.
1. Władzami Fundacji są:
Rada Fundacji.
Komisja Rewizyjna.
Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział
w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu
poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Fundacji.
4. Wszystkie decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków.
5. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
§ 17.
RADA FUNDACJI
1. Rada Fundacji składa się z 3-5 członów, których zaprasza się do uczestnictwa w jej pracach
na okres 5 lat. Upływ kadencji nie jest przeszkodą dla dalszego uczestnictwa w Radzie Fundacji
w charakterze członka.”
2. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybierze ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.
3. Do Rady Fundacji należy:
– uchwalanie zmian statutu Fundacji,
– wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
– opiniowanie i zatwierdzanie rocznych programów działania Fundacji,
– podejmowanie decyzji – na wniosek Zarządu –co do zbycia trwałych składników
majątku Fundacji,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie jego
członkom absolutorium,
– uchwalanie regulaminu Zarządu,
– podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną Fundacją o zbieżnych celach oraz
decyzji o likwidacji Fundacji.
4. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego nie rzadziej
niż dwa razy do roku.
5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ich prawomocności
wymagana jest obecność co najmniej połowy składy jej członków w tym przewodniczącego
lub wiceprzewodniczącego.
§ 18.
ZARZĄD FUNDACJI
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany na okres 5 lat przez Radę Fundacji.
Członkowie Zarządu składają oświadczenia, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
c) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
d) nienależytego wypełniania funkcji członka,
e) istotnego naruszenia postanowień statutu.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Prezes z grona tworzącego Zarząd wyznacza wiceprezesów.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Zarząd Fundacji:
a) reprezentuje ją na zewnątrz,
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) zarządza majątkiem Fundacji,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji,
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz
jej wyniki,
h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i innych organizacji,
i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji
j) powołuje pracowników Biura Fundacji.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa
Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
9. Członkowie Zarządu mogą pozostać z Fundacją w stosunku pracy. Warunki pracy i płacy Biura
Fundacji określa Zarząd, za zgodą Rady Fundacji.
§ 19
KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.
3. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Radę Fundacji na okres 5 lat. Upływ
kadencji nie jest przeszkodą do dalszego uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej w charakterze
członka.
4. Komisja Rewizyjna w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed
upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 18 pkt 3 a, c, d, e.
5. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i nadzorującym odrębnym od Zarządu Fundacji
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
– nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
7. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w bieżącą
działalność poprzez:
a) żądania od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów
dotyczących działalności Fundacji we wszystkich dziedzinach,

b) żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
c) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 20.
Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.
Stan likwidacji stwierdza Rada Fundacji, którą powołuje likwidatora. O likwidacji Fundacji
zawiadamia się Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI
§ 21.
Księgowość Fundacji jest prowadzona według zasad określonych przepisami prawa polskiego.

Pobierz Statut Fundacji